top of page

Impressum, Disclaimer
 

 

Ansvarig för innehållet på denna sida:

Kitchen Film Production – Berlin
Thorsten Eichhorst
Heinrich-Roller-Str. 25
D-10405 Berlin

Telefon: +49 172 313 87 64

Momsnummer: DE181116131

Kitchen Film Production – Stockholm
Tim Meier
Ljusterögatan 3
S-11642 Stockholm

Telefon: +46 70 338 0 330

Momsnummer: SE780330701101

hello@kitchen-filmproduction.com
www.kitchen-filmproduction.com

Begränsning av ansvar för eget innehåll
Innehållet på vår webbplats skapades noggrant och efter bästa kunskap. Ändå kan ingen garanti ges för aktualitet, fullständighet och korrekthet av alla sidor. Enligt § 7 Abs 1 TMG ansvarar vi som tjänsteleverantör för vårt eget innehåll på dessa sidor enligt de allmänna lagarna. Som tjänsteleverantör är vi dock inte skyldiga enligt §§ 8 till 10 TMG att övervaka överförd eller lagrad tredjepartsinformation. Så snart vi blir medvetna om ett specifikt brott mot lagen kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart. Ansvar i detta hänseende kan påtas först från den tidpunkt då kunskap inhämtats.

Begränsning av ansvar för externa länkar
Vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser (så kallade "externa länkar"). Eftersom vi inte har något inflytande på deras innehåll, kan inget ansvar tas för det externa innehållet. Respektive informationsleverantör av den länkade webbplatsen är alltid ansvarig för innehållet och riktigheten av informationen. Vid tidpunkten för länkningen kunde inga överträdelser identifieras. Så snart vi blir medvetna om ett intrång kommer vi omedelbart att ta bort respektive länk.

upphovsrätt
Innehållet och verken som publiceras på denna webbplats är föremål för tysk upphovsrättslagstiftning. All kopiering, bearbetning, distribution och all form av utnyttjande utanför upphovsrättens gränser kräver ett skriftligt förhandsgodkännande från respektive upphovsman eller författare.

dataskydd
Allmän information om databehandling. Omfattning av behandling av personuppgifter

I princip behandlar vi endast våra användares personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla en fungerande webbplats och vårt innehåll och våra tjänster. Behandlingen av våra användares personuppgifter sker regelbundet endast med användarens samtycke. Ett undantag gäller i sådana fall där det av faktiska skäl inte är möjligt att inhämta förhandssamtycke och behandlingen av uppgifterna är tillåten enligt lag.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

I den mån vi inhämtar samtycke från den registrerade för behandling av personuppgifter, fungerar artikel 6 (1) (a) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som rättslig grund. Artikel 6.1 (b) GDPR fungerar som den rättsliga grunden för den behandling av personuppgifter som krävs för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i. Detta gäller även bearbetningsverksamheter som är nödvändiga för att genomföra åtgärder före avtalsslutande. I den mån behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet som vårt företag lyder under, fungerar artikel 6 (1) (c) GDPR som den rättsliga grunden.

I händelse av att den registrerades eller annan fysisk persons vitala intressen kräver behandling av personuppgifter, fungerar artikel 6.1 lit d GDPR som rättslig grund.

Om behandlingen är nödvändig för att skydda ett berättigat intresse hos vårt företag eller en tredje part och om den berörda personens intressen, grundläggande rättigheter och grundläggande friheter inte väger tyngre än det första intresset, fungerar Artikel 6 Stycke 1 Bokstav f GDPR som rättslig grund för bearbetningen.

Dataradering och lagringstid

Personuppgifterna för den berörda personen kommer att raderas eller blockeras så snart syftet med lagringen inte längre gäller. Lagring kan även ske om detta har föreskrivits av den europeiska eller nationella lagstiftaren i EU-förordningar, lagar eller andra förordningar som den ansvarige lyder under. Uppgifterna kommer också att spärras eller raderas om en lagringstid som föreskrivs av nämnda standarder löper ut, om det inte finns behov av ytterligare lagring av uppgifterna för ingående eller fullgörande av ett avtal.

Tillhandahållande av webbplats och skapande av loggfiler

Beskrivning och omfattning av databehandling: Varje gång vår webbplats öppnas, samlar vårt system automatiskt in data och information från datorsystemet på den åtkomstdator. Följande data samlas in här:

Information om webbläsartyp och version som används
Användarens operativsystem
Användarens internetleverantör
Användarens IP-adress
Datum och tid för åtkomst
Webbplatser från vilka användarens system kommer åt vår webbplats
Webbplatser som användarens system kommer åt via vår webbplats
Uppgifterna lagras också i loggfilerna i vårt system. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om användaren.

Laglig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för den tillfälliga lagringen av uppgifterna och loggfilerna är artikel 6.1 (f) GDPR.

syftet med databehandlingen

Den tillfälliga lagringen av IP-adressen av systemet är nödvändig för att möjliggöra leverans av webbplatsen till användarens dator. För detta ändamål måste användarens IP-adress förbli lagrad under hela sessionen.

Lagring i loggfiler sker för att säkerställa webbplatsens funktionalitet. Dessutom använder vi uppgifterna för att optimera webbplatsen och för att säkerställa säkerheten för våra IT-system. En utvärdering av uppgifterna för marknadsföringsändamål sker inte i detta sammanhang.

Vårt legitima intresse av databehandling i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR ligger också i dessa ändamål.

Lagringstid

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. När det gäller insamling av data för tillhandahållande av webbplatsen är detta fallet när respektive session har avslutats.

Om uppgifterna lagras i loggfiler är detta fallet senast efter sju dagar. Lagring utöver detta är möjligt. I detta fall raderas eller alieneras användarnas IP-adresser så att det inte längre är möjligt att tilldela den anropande klienten.

Möjlighet till invändning och eliminering

Insamlingen av data för tillhandahållande av webbplatsen och lagring av data i loggfiler är absolut nödvändig för driften av webbplatsen. Följaktligen finns det ingen möjlighet att invända från användarens sida.

Användning av cookies

a) Beskrivning och omfattning av databehandling

Vår webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på användarens datorsystem. Om en användare ringer upp en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karaktäristisk teckensträng som gör att webbläsaren tydligt kan identifieras när webbplatsen öppnas igen.

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vissa delar av vår webbplats kräver att webbläsaren som ringer kan identifieras även efter en sidändring.

b) Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies är artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR.

c) Syfte med databehandling

Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användningen av webbplatser för användarna. Användardata som samlas in av tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler.

Vårt legitima intresse av behandling av personuppgifter i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR ligger också i dessa ändamål.

d) Lagringstid, möjlighet till invändning och borttagande

Cookies lagras på användarens dator och överförs till vår webbplats. Därför har du som användare också full kontroll över användningen av cookies. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du avaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Detta kan också göras automatiskt. Överföring av Flash-cookies kan inte förhindras via webbläsarinställningarna, men kan förhindras genom att ändra Flash Player-inställningarna.

Laglig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för att skicka nyhetsbrevet till följd av försäljning av varor eller tjänster är 7 § (3) UWG.

syftet med databehandlingen

Insamlingen av användarens e-postadress tjänar till att leverera nyhetsbrevet.

Lagringstid

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. Användarens e-postadress lagras därför så länge prenumerationen på nyhetsbrevet är aktiv.

Möjlighet till invändning och eliminering

Prenumerationen på nyhetsbrevet kan när som helst sägas upp av den berörda användaren. För detta ändamål finns det en motsvarande länk eller kontaktalternativ via e-post i varje nyhetsbrev.

Kontaktformulär och mejlkontakt

Beskrivning och omfattning av databehandling

Det är möjligt att kontakta oss via den e-postadress som anges på vår hemsida. I detta fall kommer användarens personliga data som överförs med e-postmeddelandet att lagras. I detta sammanhang kommer uppgifterna inte att vidarebefordras till tredje part. Uppgifterna kommer endast att användas för att bearbeta konversationen.

Laglig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter som överförs i samband med att ett e-postmeddelande skickas är Artikel 6 Stycke 1 Letter f GDPR. Om e-postkontakten syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 (1) (b) GDPR.

syftet med databehandlingen

Behandlingen av personuppgifter vid kontakt via e-post tjänar oss enbart för att behandla kontakten. Övriga personuppgifter som behandlas under sändningsprocessen tjänar till att förhindra missbruk och för att säkerställa säkerheten för våra IT-system.

Lagringstid

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. För de personuppgifter som skickas via e-post är detta fallet när respektive konversation med användaren har avslutats. Samtalet är avslutat när det av omständigheterna kan utläsas att de aktuella omständigheterna är slutgiltigt klarlagda. De ytterligare personuppgifter som samlas in under sändningsprocessen kommer att raderas senast efter en period på sju dagar.

Möjlighet till invändning och eliminering

Användaren har möjlighet att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Om användaren kontaktar oss via e-post kan han när som helst invända mot lagringen av sina personuppgifter. I ett sådant fall kan samtalet inte fortsätta. Ett återkallande av samtycket och invändningen mot lagringen ska meddelas oss skriftligen via e-post. Alla personuppgifter som sparades under kontakten kommer att raderas i detta fall.

den registrerades rättigheter

Om personuppgifter behandlas av dig är du den registrerade i den mening som avses i GDPR och du har följande rättigheter gentemot den ansvariga personen:

rätt att lämna information

Du kan begära bekräftelse från den ansvarige på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss.

Om sådan behandling förekommer kan du begära information från den person som är ansvarig för följande information:

(1) de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas;

(2) de kategorier av personuppgifter som behandlas;

(3) mottagare eller kategorier av mottagare till vilka dina personuppgifter har lämnats eller kommer att lämnas ut;

(4) den planerade varaktigheten av lagringen av personuppgifterna om dig eller, om specifik information om detta inte är möjlig, kriterier för att bestämma lagringstiden;

(5) förekomsten av en rätt till rättelse eller radering av personuppgifter om dig, en rätt till begränsning av behandlingen av den ansvariga personen eller en rätt att invända mot denna behandling;

(6) förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet;

(7) All tillgänglig information om uppgifternas ursprung om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade;

(8) förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering i enlighet med artikel 22 (1) och (4) GDPR och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om logiken som är involverad och omfattningen och de avsedda effekterna av sådan behandling för den registrerade.

Du har rätt att begära information om huruvida dina personuppgifter överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation. I detta sammanhang kan du begära att få information om lämpliga garantier enligt artikel 46 GDPR i samband med överföringen.

Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse och/eller komplettering till den ansvarige om de behandlade personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga. Den ansvarige ska omedelbart göra rättelse.

Rätt till begränsning av behandlingen

Under följande villkor kan du begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter:

(1) om du bestrider riktigheten av personuppgifterna om dig, under en period som gör det möjligt för den ansvariga personen att verifiera riktigheten av personuppgifterna;

(2) behandlingen är olaglig och du vägrar att radera personuppgifterna och istället begär att användningen av personuppgifterna begränsas;

(3) den ansvarige personen behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller

(4) om du har lämnat in en invändning mot behandlingen enligt artikel 21 (1) GDPR och det ännu inte har fastställts om den ansvariga personens legitima skäl väger tyngre än dina skäl.

Om behandlingen av personuppgifter om dig har begränsats, får dessa uppgifter - förutom lagringen - endast användas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person eller av skäl av viktigt allmänintresse för unionen eller en medlemsstat behandlas.

Om begränsningen av behandlingen har begränsats enligt ovanstående villkor kommer du att informeras av den ansvariga innan begränsningen hävs.

Rätt till radering

a) Skyldighet att radera

Du kan begära att den ansvariga omedelbart raderar de personuppgifter som rör dig och den ansvarige är skyldig att omedelbart radera dessa uppgifter om något av följande skäl föreligger:

(1) Personuppgifterna om dig är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

(2) Du återkallar ditt samtycke som ligger till grund för behandlingen enligt artikel 6 punkt 1 bokstav a eller artikel 9 punkt 2 bokstav a GDPR och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.

(3) Du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21 (1) GDPR och det finns inga tvingande legitima skäl för behandlingen, eller så invänder du mot behandlingen i enlighet med artikel 21 (2) GDPR.

(4) Personuppgifterna om dig behandlades olagligt.

(5) Raderingen av personuppgifter som rör dig är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt unionslagstiftningen eller lagen i de medlemsstater som den ansvariga personen lyder under.

(6) Personuppgifterna om dig samlades in i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8 (1) GDPR.

b) Information till tredje part

Om den ansvarige har offentliggjort personuppgifterna som rör dig och är skyldig att radera dem i enlighet med artikel 17 (1) GDPR, ska han vidta lämpliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att skydda den person som är ansvarig för databehandlingen, med hänsyn till tillgänglig teknik och implementeringskostnaderna , som behandlar personuppgifterna, att du som registrerad har bett dem att ta bort alla länkar till dessa personuppgifter eller kopior eller repliker av dessa personuppgifter.

c) Undantag

Rätt till radering föreligger inte om behandling är nödvändig

(1) att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet;

(2) att uppfylla en rättslig skyldighet som kräver behandling enligt unions- eller medlemsstatslagstiftningen som den registeransvarige omfattas av, eller att utföra en uppgift som ligger i det allmännas intresse eller i utövandet av officiell myndighet som den registeransvarige har blivit;

(3) av skäl av allmänintresse på folkhälsoområdet i enlighet med artikel 9.2 lit h och i och artikel 9.3 i GDPR;

(4) för arkiveringsändamål i allmänhetens intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt artikel 89 (1) GDPR, i den mån lagen som nämns i avsnitt a) sannolikt kommer att omöjliggöra eller allvarligt försämra prestationen av syftena med denna behandling, eller

(5) att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

rätt till information

Om du har åberopat rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen mot den ansvarige är denne skyldig att informera alla mottagare till vilka personuppgifterna om dig har lämnats ut om denna rättelse eller radering av uppgifterna eller begränsningen av behandlingen, om inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerlig ansträngning.

Du har rätt att bli informerad om dessa mottagare av den ansvarige.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter om dig som du lämnat till den ansvarige i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Dessutom har du rätt att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig utan hinder av den person som ansvarar för att tillhandahålla personuppgifterna, förutsatt att

(1) behandlingen är baserad på samtycke enligt artikel 6.1(a) GDPR eller artikel 9.2(a) GDPR eller på ett avtal enligt artikel 6.1(b) GDPR och

(2) behandlingen utförs med hjälp av automatiserade förfaranden.

När du utövar denna rätt har du också rätt att få personuppgifterna om dig överförda direkt från en ansvarig till en annan ansvarig, i den mån detta är tekniskt möjligt. Andra människors friheter och rättigheter får inte försämras av detta.

Rätten till dataportabilitet gäller inte för behandling av personuppgifter som krävs för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller i myndighetsutövning som har ålagts den registeransvarige.

Rätt att invända

Du har rätt, av skäl som härrör från din speciella situation, att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, vilket är baserat på artikel 6 punkt 1 lit e eller f GDPR; detta gäller även profilering utifrån dessa bestämmelser.

Den ansvarige behandlar inte längre personuppgifterna som rör dig om han inte kan visa övertygande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om personuppgifterna om dig behandlas för att bedriva direktreklam, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i syfte att sådan reklam; detta gäller även profilering i den mån den är förknippad med sådan direktreklam.

Om du invänder mot behandlingen för direktmarknadsföringsändamål kommer personuppgifterna som rör dig inte längre att behandlas för dessa ändamål.

I samband med användningen av informationssamhällets tjänster har du möjlighet att – trots direktiv 2002/58/EG – utöva din rätt att göra invändningar med hjälp av automatiserade förfaranden som använder tekniska specifikationer.

Rätt att återkalla samtyckesförklaringen enligt dataskyddslagstiftningen

Du har rätt att när som helst återkalla din samtyckesförklaring enligt dataskyddslagstiftningen. Återkallelsen av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen.

Automatiserat individuellt beslutsfattande inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsverkningar för dig eller på liknande sätt väsentligt påverkar dig. Detta gäller inte om beslutet

(1) är nödvändig för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och den ansvariga personen,

(2) är tillåten på grundval av unionslagstiftning eller medlemsstatslagstiftning som den ansvariga personen lyder under och denna lagstiftning innehåller lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter och legitima intressen, eller

(3) med ditt uttryckliga samtycke.

Dessa beslut får dock inte baseras på särskilda kategorier av personuppgifter enligt Artikel 9 Stycke 1 GDPR om inte Artikel 9 Punkt 2 lit a eller g GDPR gäller och lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda dina rättigheter och friheter samt dina legitima intressen.

När det gäller de fall som avses i (1) och (3) ska den ansvarige vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter och dina legitima intressen, inklusive åtminstone rätten att få mänskligt ingripande från den ansvarige personens sida , för att uttrycka sin åsikt och att överklaga beslutet.

Rätt att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du är bosatt, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen, om du tror att behandlingen av dina personuppgifter strider mot bryter mot GDPR.

Den tillsynsmyndighet som klagomålet lämnades till kommer att informera den klagande om klagomålets status och resultat, inklusive möjligheten till en rättslig prövning enligt artikel 78 i GDPR.

bottom of page